Adatvédelmi és üzleti szabályzat

Adatkezelési Tájékoztató

Alapvető rendelkezések

A Szálláshely tiszteletben tartja a Vendégei személyes adatok kezeléséhez fűződő jogait, ezért közzéteszi a jelen Adatkezelési tájékoztatót, mely elérhető a szálláshelyen nyomtatott formájában, és a szálláshely honlapján is.

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Tornácos a Cinkában Vendégház szállóvendégei és a szálláshely szolgáltatás iránt érdeklődők részére információkat szolgáltasson a vendégház által végrehajtott adatkezelési tevékenységről.

Az adatkezelési tájékoztató hatálya a Vendégház kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki, a tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a weblapon található hivatkozások vezetnek.

Adatkezelő adatai

Adatvédelmi Tisztviselő:

Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.


Jogszabályi hivatkozások

A szálláshely, mint Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:


A Vendégház fenntartja a jogot az adatvédelmi tájékoztató módosítására. Az érintett személy, a weblapra történő belépéssel elfogadja a tájékoztató hatályos rendelkezéseit.


Adatkezelés célja

Vendégház szolgáltatásainak igénybevétele, valamint a vendéggel történő kapcsolattartás.


Adatkezelés jogalapja


Kezelt adatok köre

A weboldalon keresztül történő Ajánlatkérés és Foglalás esetén az Adatkezelő az alábbi adatokat kéri a Vendégtől:

Amennyiben érintett az ajánlatot elfogadja és erről szóban vagy írásban tájékoztatja az Adatkezelőt, úgy Adatkezelő megteszi a foglalással kapcsolatos lépéseket, és ezt követően a szoba lefoglalásáról írásban értesíti az érintett személyt.


Tárolási idő

A foglaláshoz kapcsolódó adatok kezelésének időtartama a foglalás teljesítését követő 30 nap, vagy amíg a felhasználó nem kéri adatai törlését. Jogszabály által elrendelt adatkezelés esetében az adatok tárolásának ideje a jogszabályban meghatározott időtartam.


Bejelentő lap, Okmány másolat

2016. évi CLVI. törvény kötelezi a szálláshely-szolgáltatót, hogy a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők törvényben meghatározott adatait a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse a törvényben meghatározott célból. A szálláshely-szolgáltató a jogszabály által előírt adatokat , a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával - az adatküldő modul közreműködésével - elektronikus formában és titkosítottan, szálláshelyenként továbbítja a tárhely részére. A szálláshely-szolgáltató a jogszabályban előírt adatokat a szálláshelykezelő szoftverben az okmányolvasón, vagy manuális adatbevitel útján rögzíti a szálláshelykezelő szoftverben. A Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), a tárhely feladatait a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszer látja el. Bővebb információ a https://vizainfo.hu/ holnapon olvasható. A hatályos jogszabály szerint amennyiben a vendég a személyazonosításra alkalmas okmányát, illetve útiokmányát nem mutatja be, a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.


Banki adatokkal kapcsolatos Adatkezelés

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni. A kezelt adatok köre: számlabirtokos neve, bankszámla száma, közlemény, fizetendő összeg (Ft.)


Számla kiállítása

A Szálláshely szolgáltatás igénybevétele esetén az Adatkezelő minden Vendége számára számlát állít ki. Kezelt adatok köre: Név, Cím. A kiállított számlák megőrzési ideje a mindenkor hatályos jogszabályban (Szjtv) rögzített időtartam.


Adattovábbítás, adatfeldolgozás:

Az Adatkezelő csak akkor továbbíthat harmadik személy részére személyes adatot, ha ahhoz az érintett hozzájárult vagy az adattovábbításra a jogszabály felhatalmazást ad. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés esetén.

Foglalási adatok tárolásának helye az Európai Union belül, titkosított adatbázisban. Az adatok tárolásának ideje a foglalás teljesítését követő 30 nap.
Weblap és adatbázis szolgáltató: https://www.mhosting.hu/

Adatbiztonság:

Az Adatrögzítő gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatrögzítő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen.


Érintetti jogok:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását, az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz. Az Adatkezelő jelen dokumentumban nyújt tájékoztatást az általa kezelt adatokról.

Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot,


Jogorvoslat:

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Hatóság elérhetősége: